Lög um Háskóladansinn

 1. grein – Heiti og heimili

Félagið heitir Háskóladansinn. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

 1. grein – Hlutverk og markmið

Meginmarkmið félagsins er iðkun dansíþrótta innan háskólasamfélagsins. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að bjóða upp á fjölbreytta dansa og með alþjóðlegu samstarfi við önnur dansfélög.

 1. grein – Aðild að félaginu

Einstaklingur sem hefur greitt félagsgjöld telst félagsmaður þá önn. Kennarar og stjórnarmenn Háskóladansins og einstaklingar í aðstoðarhóp teljast einnig félagsmenn. Aðstoðarhópurinn samanstendur af einstaklingum sem taka þátt í skipulögðu starfi Háskóladansins.

Félagar geta orðið allir þeir sem þess æskja.

 1. grein – Aðalfundur

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfundur félagsins skal haldinn í febrúar ár hvert. Til fundarins skal boða bréflega eða á annan sannanlegan hátt með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara og skal getið dagskrár í fundarboði. Málefni sem félagar óska eftir að tekin verði fyrir á fundinum skulu hafa borist stjórn minnst viku fyrir aðalfund. Framboð til stjórnar skal berast stjórn minnst viku fyrir aðalfund. Mál sem berast eftir að sá frestur er liðinn verða ekki tekin fyrir nema 2/3 hlutar fundarmanna samþykki það. Rétt til fundarsetu hafa allir félagsmenn.

 

Dagskrá aðalfundar:

 

 1. Fundarsetning.
 2. Kosnir fundarstjóri og fundarritari.
 3. Lagður fram ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár og hann borinn upp til samþykktar
 4. Kosning fastra nefnda ef við á.
 5. Lagabreytingar ef fyrir liggja.
 6. Kosin 5 manna stjórn.
 7. Aðrar tillögur sem borist hafa til stjórnar.
 8. Önnur mál.
 9. Fundarslit.

 

Á aðalfundi fer hver félagi með eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti úrslitum, nema varðandi lagabreytingar,  þá þarf samþykki 2/3 hluta fundarmanna til þess að breytingar nái fram að ganga. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

 1. grein – Aukaaðalfundur

Stjórn félagsins getur boðað til aukaaðalfundar ef brýna nauðsyn krefur eða ef 60% félagsmanna bera fram skriflega ósk um það.  Til slíks fundar skal boðað á sama hátt og til reglulegs aðalfundar.  Rétt til fundarsetu hafa allir félagsmenn. 

 

Dagskrá aukaaðalfundar:

 

 1. Fundarsetning.
 2. Kosnir fundarstjóri og fundarritari.
 3. Tekin til meðferðar þau mál sem gáfu tilefni til boðunar fundar og tilkynnt voru í fundarboði.
 4. Fundarslit.

 

 1. grein – Starfstímabil

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

 1. grein – Stjórn

Stjórn félagsins fer með yfirstjórn þess á milli aðalfunda. Hana skipa formaður, varaformaður, gjaldkeri og tveir meðstjórnendur. Stjórnin skiptir með sér verkum að afloknum aðalfundi.

Kjörgengur til stjórnar er hver sá sem hefur verið félagsmaður í minnst tvær annir og er ekki kennari, stjórnarmeðlimur eða starfar að öðru leyti fyrir annað dansfélag.

Formaður boðar stjórnarmenn á fundi þegar þurfa þykir. Varaformaður gengur í störf formanns ef formaður er fjarverandi. Gjaldkeri annast fjármál félagsins.

Firmaritun félagsins er í höndum stjórnar.

Stjórn ákveður félagsgjöld við upphaf hvers starfstímabils. Við ákvörðun félagsgjalda skal tekið mið af 10. grein.

 

 

 1. grein – Breytingar og gildistaka

Tillögu um að leggja félagið niður má einungis leggja fyrir á lögmætum aðalfundi og skal tillagan send félagsmönnum með fundarboðinu. Til þess að slík tillaga nái fram að ganga þarf helmingur félagsmanna að sitja fundinn og 2/3 hlutar þeirra að samþykkja tillöguna. Komi ekki svo margir til fundarins, skal boða til nýs fundar með tveggja vikna fyrirvara og skal hann haldinn innan fjögurra vikna og er sá fundur ályktunarhæfur án tillits til fjölda fundarmanna.

 

Verði félagið lagt niður renna eignir þess til stúdentafélaga háskólanna.

 

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins.

 

 1. grein

Lögum þessum verður ekki breytt nema á reglulegum aðalfundi félagsins og þá með samþykki 2/3 hluta fundarmanna.

 1. grein

Þátttaka í félagsstarfinu skal vera sjálfboðavinna. Enginn félagsmaður fær greitt fyrir vinnu sína í þágu félagsins.

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi félagsins þann 28. febrúar 2010 og öðlast gildi samstundis.